Archiwa tagu: kaczyński

Komisja do Spraw Petycji /nr 66/ (09-06-2021)

Komisja do Spraw Petycji, obradująca pod przewodnictwem posła Sławomira Jana Piechoty (KO), przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek obrad: – rozpatrzenie odpowiedzi ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 79 w sprawie zmiany warunków mianowania asesorami prokuratury osób posiadających stopień naukowy doktora nauk prawnych; – rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 80 w sprawie zmian w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.

Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego /nr 2/ (08-06-2021)

Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, obradująca pod przewodnictwem poseł Barbary Bartuś (PiS), rozpatrzyła: – komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 1090).

Komisja do Spraw Petycji /nr 62/ (27-05-2021)

Komisja do Spraw Petycji, obradująca pod przewodnictwem posła Sławomira Jana Piechoty (KO), przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek obrad: – rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany niektórych ustaw w zakresie aktualizacji i uzupełnienia przepisów zawierających delegację do wydania rozporządzenia (BKSP-144-IX-254/20); – rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) w zakresie art. 61[6] § 3

[Komisja Finansów Publicznych /nr 156/ (27-05-2021), Komisja Zdrowia /nr 82/ (27-05-2021)]

Komisje: Finansów Publicznych oraz Zdrowia, obradujące pod przewodnictwem posła Henryka Kowalczyka (PiS), przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, rozpatrzyły: – poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do pilnego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1202 i 1208).

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych /nr 22/ (28-05-2021)

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, obradująca pod przewodnictwem posła Jarosława Zielińskiego (PiS), zastępcy przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek obrad: – pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 903).

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /nr 65/ (08-06-2021)

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, pod przewodnictwem poseł Mirosławy Stachowiak-Różeckiej (PiS), przewodniczącej Komisji, rozpatrzyła: – informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli kształcenia dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /nr 48/ (08-06-2021)

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, obradująca pod przewodnictwem posła Wojciecha Szaramy (PiS), przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek obrad: – przedstawienie przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia informacji na temat szczegółów zawartych w opublikowanych wynikach kontroli „Działania wybranych podmiotów w związku z przygotowaniem wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego” …

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /nr 66/ (08-06-2021)

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, pod przewodnictwem poseł Mirosławy Stachowiak-Różeckiej (PiS), przewodniczącej Komisji, rozpatrzyła: – informację Ministra Edukacji i Nauki na temat przeciwdziałania i eliminowania agresji oraz przemocy rówieśniczej w szkole. Skala zjawiska i programy wsparcia; – sprawy bieżące.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /nr 49/ (08-06-2021)

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, obradująca pod przewodnictwem posła Wojciecha Szaramy (PiS), przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek obrad: – zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosków Prezesa Najwyższej Izby Kontroli skierowanych do Komisji w dniu 27 maja 2021 r. o powołanie na członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli: pani prof. dr. hab. Patrycji Zawadzkiej, pana prof. dr. hab. Konrada Raczkowskiego, pana Pawła Banasia, pana dr. Stanisława Dziwisza.

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach /nr 11/ (09-06-2021)

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, obradująca pod przewodnictwem posłów: Piotra Saka (PiS), przewodniczącego Komisji, oraz Barbary Bartuś (PiS) zastępcy przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła: – sprawozdanie podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeku pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 1090); – przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy