Archiwa tagu: data

Everything you need to know about the recent drop in Bitcoin mining difficulty

The most recent Bitcoin difficulty adjustment saw a drop in mining difficulty by 5.51% at block height 687,456 on Sunday night. As per data, the hash rate dropped to 19.93 trillion which was last seen

The post Everything you need to know about the recent drop in Bitcoin mining difficulty appeared first on AMBCrypto.

China debuts blockchain-based digital yuan salary payments in Xiong’an

China reportedly implemented the country’s first blockchain-powered digital yuan transactions in the Xiong’an New Area.

China is progressing with its central bank digital currency (CBDC) tests, debuting blockchain-enabled salary payments in the digital yuan.

According to the official website of the Xiong’an New Area, the People’s Bank of China (PBoC) has successfully completed the nation’s first on-chain wage payouts in the digital yuan.

Announcing the news on Saturday, Xiong’an authorities said that the pilot involved guidance and support from the Shijiazhuang-based PBoC branch, the Bank of China Hebei Xiong’an branch, as well as the National Development and Reform Commission.

The new CBDC pilot used a blockchain-based payment platform to distribute salaries to workers on spring afforestation projects in Xiong’an. Engineering subcontractors made payments directly to builders’ digital wallets from a public wallet and recorded the relevant data on a blockchain.

According to the announcement, blockchain-based salary payouts significantly simplified the wage payout process. The implementation reportedly marks the first combination of blockchain technology with the digital yuan.

Related: China’s blockchain project BSN to pilot global CBDC system in 2021

Xiong’an was one of the first four regions to pilot China’s CBDC in April 2020. In February, the Xiong’an branch of the Agricultural Bank of China in Hebei produced the first digital yuan-designed hardware wallet. The product was developed by the Party Working Committee of the Xiong’an New Area and the PBoC’s branch in Shijiazhuang.

Stellar Lumen (XLM) Price Eyes Fresh Increase above $0.36

Stellar lumen price extended its decline below the $0.4000 support against the US Dollar. XLM price is now trading below $0.3600 and the 55 simple moving average (4-hours). There is a major bearish trend line forming with resistance near $0.3600 on the 4-hours chart (data feed via Kraken). The pair is likely to start a

The post Stellar Lumen (XLM) Price Eyes Fresh Increase above $0.36 appeared first on Live Bitcoin News.

TA: Here’s Why Ethereum (ETH) Follow Bitcoin and Rally Above $2,500

Ethereum is trading in a positive zone above the $2,400 support zone the 100 hourly SMA against the US Dollar. ETH price is likely to rally if there is a clear break above $2,500. Ethereum is trading in a positive zone above the $2,400 and $2,420 support levels. The price is now trading above $2,450 […]

Crypto Market update – Bitcoin is legal tender in El Salvador, Elon warms up…

Andy Pickering is here with a weekly crypto market update where we look through the volatile world of crypto Twitter to tease out the most important narratives and data points of the last week. And what a week it was, Andy looks at El Salvador’s decision to make Bitcoin legal tender, which countries might be next, and is Elon Musk warming back up to Bitcoin?

Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki KGHM Metraco S.A.

Rada Nadzorcza Spółki KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

RADA NADZORCZA
Spółki KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

WICEPREZES ZARZĄDU ds. FINANSOWYCH
Spółki KGHM Metraco S.A.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki KGHM Metraco S.A. w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24, 59-220 Legnica w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki KGHM Metraco S.A.” w terminie do dnia 11 kwietnia 2018 r. do godziny 15:00.

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

1. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,
b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełniać inne niż wymienione w pkt. a) – c) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Kandydat powinien posiadać między innymi:
a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
b) doświadczenie w organach spółek kapitałowych, w tym w szczególności w pełnieniu funkcji członka zarządu,
c) wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania spółek handlowych, w tym organów spółek kapitałowych, oraz grup kapitałowych, w tym zasad komunikacji i współpracy,
d) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,
e) znajomość zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami handlowymi i nadzoru właścicielskiego,
f) znajomość przedmiotu działalności Spółki oraz sektora / branży, w której działa Spółka,
g) wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowymi atutami będą:
a) posiadanie certyfikatu MBA lub dyplomu menedżerskiego podobnej rangi,
b) operacyjna znajomość języka angielskiego, a także znajomość innych języków obcych.

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata dokumenty:
a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1lit. a);
b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);
c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);
d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
f) aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi.

5. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

6. Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 lub w pkt 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 3 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postepowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

7. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
c) kopię dowodu tożsamości.

8. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą. Każdy z zaproszonych kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu (dokładny adres, nr sali) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

9. Decyzją Rady Nadzorczej termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, w tym już po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku o zmianie terminu zaproszeni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmować w szczególności:
a) wiedzę o przedmiocie działalności Spółki oraz o sektorze / branży, w której działa Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,
d) wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników,
e) znajomość przedmiotu działalności Spółki oraz sektora / branży, w której działa Spółka,
f) wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

11. Na wniosek kandydata zaproszonego na rozmowę kwalifikacyjną udostępnia się informacje o spółce: Statut, Sprawozdanie Finansowe za rok 2016. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim kandydaci mogą uzyskać kierując wniosek na adres email: sekretariat@metraco.pl

12. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.

14. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki KGHM Metraco S.A.

Rada Nadzorcza Spółki KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

RADA NADZORCZA
Spółki KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

PREZES ZARZĄDU
Spółki KGHM Metraco S.A.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki KGHM Metraco S.A. w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24, 59-220 Legnica w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki KGHM Metraco S.A.” w terminie do dnia 11 kwietnia 2018 r. do godziny 15:00.

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

1. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,
b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełniać inne niż wymienione w pkt. a) – c) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Kandydat powinien posiadać między innymi:
a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
b) wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania spółek handlowych, w tym organów spółek kapitałowych, oraz grup kapitałowych, w tym zasad komunikacji i współpracy,
c) doświadczenie w branży handlowej,
d) znajomość branży handlu metalami i surowcami chemicznymi,
e) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,
f) znajomość zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami handlowymi i nadzoru właścicielskiego,
g) znajomość przedmiotu działalności Spółki oraz sektora / branży, w której działa Spółka,
h) wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania,
i) wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
j) wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników,
k) wiedzę z zakresu pozyskiwania, utrzymywania i rozwoju strategicznych relacji biznesowych z klientami,
l) doświadczenie w zakresie identyfikacji oraz moderowania współpracy z potencjalnymi, nowymi partnerami strategicznymi Spółki,
m) wiedzę w zakresie pozyskiwania nowych grup docelowych klientów, do których adresowana może być oferta usług Spółki,
n) operacyjną znajomość języka angielskiego.

Dodatkowymi atutami będą:
a) znajomość innych języków obcych niż język angielski,
b) posiadanie certyfikatu MBA lub dyplomu menedżerskiego podobnej rangi.

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata dokumenty:
a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1lit. a);
b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);
c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);
d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
f) aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi.

5. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

6. Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 lub w pkt 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 3 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postepowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

7. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
c) kopię dowodu tożsamości.

8. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą. Każdy z zaproszonych kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu (dokładny adres, nr sali) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

9. Decyzją Rady Nadzorczej termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, w tym już po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku o zmianie terminu zaproszeni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmować w szczególności:
a) wiedzę o przedmiocie działalności Spółki oraz o sektorze / branży, w której działa Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,
d) wiedzę z zakresu znajomości branży handlu metalami i surowcami chemicznymi,
e) wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
f) wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników,
g) wiedzę z zakresu pozyskiwania, utrzymywania i rozwoju strategicznych relacji biznesowych z klientami,
h) doświadczenie w zakresie identyfikacji oraz moderowania współpracy z potencjalnymi, nowymi partnerami strategicznymi Spółki,
i) wiedzę w zakresie pozyskiwania nowych grup docelowych klientów, do których adresowana może być oferta usług Spółki.

11. Na wniosek kandydata zaproszonego na rozmowę kwalifikacyjną udostępnia się informacje o spółce: Statut, Sprawozdanie Finansowe za rok 2016. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim kandydaci mogą uzyskać kierując wniosek na adres email: sekretariat@metraco.pl

12. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.

14. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR

W dniu 15 marca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR z siedzibą we Wrocławiu podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

RADA NADZORCZA
Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR z siedzibą we Wrocławiu
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

PREZES ZARZĄDU
Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR we Wrocławiu przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR” w terminie do dnia 5 kwietnia 2018 r. do godziny 16:00.

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

1. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,
b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełniać inne niż wymienione w pkt. a) – c) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Kandydat powinien posiadać między innymi:
a) wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie zawodowe odpowiadające sektorowi / branży, w której funkcjonuje Spółka,
b) doświadczenie w organach spółek kapitałowych, w tym w szczególności w pełnieniu funkcji członka zarządu,
c) wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania spółek handlowych, w tym organów spółek kapitałowych, oraz grup kapitałowych, w tym zasad komunikacji i współpracy,
d) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,
e) doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników,
f) znajomość zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami handlowymi i nadzoru właścicielskiego,
g) znajomość przedmiotu działalności Spółki oraz sektora / branży, w której działa Spółka,
h) wiedzę z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
i) wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania zadań i zasobów,
j) wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
k) wiedzę i doświadczenie w realizacji i ocenie projektów badawczo – rozwojowych, inwestycyjnych i/lub reorganizacyjnych,
l) wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.
m) wiedzę z zakresu pozyskiwania, utrzymywania i rozwoju strategicznych relacji biznesowych z klientami,
n) doświadczenie w zakresie identyfikacji oraz moderowania współpracy z potencjalnymi, nowymi partnerami strategicznymi Spółki,
o) wiedzę w zakresie nawiązywania współpracy oraz nadzoru nad partycypacją w krajowych oraz międzynarodowych programach badawczych,
p) wiedzę w zakresie pozyskiwania grantów oraz wsparcia dla działalności programów badawczych,
q) wiedzę w zakresie strategicznej współpracy z uczelniami wyższymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi,
r) wiedzę w zakresie zarządzania portfelem usług,
s) wiedzę w zakresie pozyskiwania nowych grup docelowych klientów, do których adresowana może być oferta usług Spółki.

Dodatkowymi atutami będą:
a) znajomość języków obcych,
b) stopień naukowy, tytuł naukowy, dyplom MBA, studia podyplomowe.

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata dokumenty:

a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1lit. a);
b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);
c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);
d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
f) aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi.

5. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

6. Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 lub w pkt 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 4 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postepowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

7. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
c) kopię dowodu tożsamości.

8. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą. Każdy z zaproszonych kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu (dokładny adres, nr sali) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

9. Decyzją Rady Nadzorczej termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, w tym już po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku o zmianie terminu zaproszeni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmować w szczególności:
a) wiedzę o przedmiocie działalności Spółki oraz o sektorze / branży, w której działa Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,
d) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce,
e) wiedzę i doświadczenie z zakresu oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
f) wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
g) wiedzę i doświadczenie z zakresu realizacji projektów badawczo – rozwojowych, inwestycyjnych i/lub reorganizacyjnych,
h) wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.
i) wiedzę z zakresu pozyskiwania, utrzymywania i rozwoju strategicznych relacji biznesowych z klientami,
j) doświadczenie w zakresie identyfikacji oraz moderowania współpracy z potencjalnymi, nowymi partnerami strategicznymi Spółki,
k) wiedzę w zakresie nawiązywania współpracy oraz nadzoru nad partycypacją w krajowych oraz międzynarodowych programach badawczych,
l) wiedzę w zakresie pozyskiwania grantów oraz wsparcia dla działalności programów badawczych,
m) wiedzę w zakresie strategicznej współpracy z uczelniami wyższymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi,
n) wiedzę w zakresie zarządzania portfelem usług,
o) wiedzę w zakresie pozyskiwania nowych grup docelowych klientów, do których adresowana może być oferta usług Spółki.

11. Na wniosek kandydata zaproszonego na rozmowę kwalifikacyjną udostępnia się informacje o spółce: Statut, Sprawozdanie Finansowe za rok 2016. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim kandydaci mogą uzyskać kierując wniosek na adres email: biuro.zarzadu@cuprum.wroc.pl

12. Jeżeli o stanowisko Prezesa Zarządu będzie się ubiegać kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

13. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.

15. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Nowy etap głogowskiej Huty – aktualizacja

W Hucie Miedzi Głogów dziś, w piątek 20 stycznia 2017 roku, w towarzystwie Prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezesa KGHM Radosława Domagaslkiego-Łabędzkiego, uroczyście została uruchomiona największa na świecie instalacja pieca zawiesinowego i pieca elektrycznego, tworząc tym samym najnowocześniejszą linię produkcji hutniczej miedzi. Ta unikalna technologia jest obecnie wykorzystywana jedynie w trzech miejscach na świecie – jednym z nich jest właśnie Głogów.

Głogowska huta posiada najnowocześniejszą i największą na świecie instalację pieca zawiesinowego do produkcji miedzi blister wraz z prostokątnym piecem elektrycznym.

Wkraczamy w nowy etap w historii głogowskiej huty. Tak dużego przedsięwzięcia nie realizowano od 1978 roku, kiedy uruchomiona została Huta II. Przejście z technologii pieców szybowych na technologię opartą o piec zawiesinowy i piec elektryczny to ogromny skok technologiczny. Stawia to polskie hutnictwo w czołówce światowych producentów miedzi, gwarantując zwiększenie możliwości odzysku cennych metali towarzyszących, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne oraz kosztów przerobu koncentratu miedzi – mówi Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes KGHM Polska Miedź S.A. 

Uroczystego otwarcia dokonał dziś Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda.

Jestem pod wielokrotnym wrażeniem. Po pierwsze to piece, ale przede wszystkim zaangażowanie. To ogromne zaangażowanie to nie praca, to miłość do tej pracy, do tej huty. Zaangażowanie jest czymś porywającym, chciałbym żebyśmy wszyscy Polacy byli tak zaangażowani. 20 stycznia 2017 roku to nie jest tylko ważna data dla huty, ale także dla Polski i Głogowa. To kolejny przełom dla huty, dla Głogowa, dla KGHM, dla Polski. Instalacja, jakiej drugiej w świecie nie ma, bo nie ma drugiej tak wielkiej instalacji pieca zawiesinowego i elektrycznego – mówił Andrzej Duda.

Produkcja w HM Głogów I jest oparta na jednostadialnej technologii przetopu w piecu zawiesinowym, w którym – bezpośrednio z wysuszonego koncentratu – wytwarzana jest miedź blister. Technologia ta łączy w sobie trzy fazy: prażenie koncentratu, wytapianie kamienia miedziowego i konwertorowanie w jednym procesie. Zastosowane nowatorskie rozwiązania, zarówno techniczne jak i technologiczne, są wspólnym dziełem polskich specjalistów – głównie z KGHM Polska Miedź S.A., Bipromet S.A. oraz Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach – wykorzystujących umiejętnie wiedzę teoretyczną i praktyczną zdobytą w czasie wieloletniej eksploatacji procesu zawiesinowego w HM Głogów II.

W procesie budowy pieca zawiesinowego i instalacji pirometalurgicznej  zaangażowane były także inne spółki z Grupy Kapitałowej KGHM (m.in. Zanam, Energetyka, PeBeKa), które z sukcesem realizowały skomplikowane projekty.

– Nie ma projektów w Polsce realizowanych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat o takiej skali innowacyjności, unikatowych rozwiązań w zakresie technologii, stopnia skomplikowania rozwiązań technicznych oraz ilości urządzeń indywidualnie projektowanych, dedykowanych dla tego typu instalacji. Kilkaset dużych urządzeń,
z których każde wpływa na możliwość pracy całej instalacji, blisko 50 tysięcy punktów pomiarowych.
Przy zastosowaniu urządzeń renomowanych światowych dostawców rozwiązania projektowe są całkowicie polskie, oparte na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach z siostrzanej huty miedzi Głogów II – mówi Andrzej Szydło, dyrektor naczelny HMG.

Zakończenie inwestycji w HM Głogów pozwoli zabezpieczyć realizację produkcji KGHM Polska Miedź S.A. przez kolejne 40 lat. Inwestycja w technologię pieca zawiesinowego jest podstawowym elementem realizowanego od 2010 Programu Modernizacji Pirometalurgii.

Strategicznym partnerem finansowym KGHM Polska Miedź S.A. przy inwestycji modernizacji pirometalurgii jest Europejski Bank Inwestycyjny, który kredytowo wsparł jej realizację.

 

Kalendarium:

17 lipca 1971 – rozpalenie pieców  szybowych

16 lipca 2016 – wygaszenie pieców szybowych

1 października 2016 – rozpoczęcie procesu wygrzewania pieca zawiesinowego

15 października 2016 –  podanie pierwszych kilogramów koncentratu

20 stycznia 2017 – uroczyste uruchomienie pieca zawiesinowego. Przecięcia wstęgi dokona Prezydent RP, Andrzej Duda.